سرم مو برطرف کننده حشرات پریم

129,000 تومان
سرم مو برطرف کننده حشرات پریم، برای مقابله با شپش سر و تخم شپش و برای مصرف همه اعضای خانواده فرموله شده است.