کپسول کرومیوم پلاس ویواتیون 60 عدد

206,000 تومان
کپسول کرومیوم پلاس ویواتیون با تامین کروم مورد نیاز بدن موجب حفظ سطوح نرمال گلوکز - بهبود متابولیسم مواد مغذی و جلوگیری از دیابت می شود.