آویز دست شانه ای آدور

89,000 تومان
آویز دست شانه ای آدور برای کمک به درمان مواردی چون آسیب دیدگی، ضرب دیدگی، شکستگی و یا رگ به رگ شدن است.