خمیر سفیدکننده فعال دندان 50 میل پاستادل کاپیتانو

76,000 تومان
خمیر سفیدکننده فعال دندان 50 میل پاستادل کاپیتانو آزاد کردن اکسیژن فعال بدون تخریب دندان ها سبب سفیدی طبیعی دندان ها می شود.